اتفاق...

پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟


دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد ..


پســر : چــرا؟ چے شــده؟


دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم


پســر : چـــــــــرا ؟


دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون،

 

خـانـوادہ منــم راضیــטּ ..


 الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد

بــرم خــونـہ


 چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ…


 پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ…تــا بهتـــر جلــو چشــم

بیـــاے…


 چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ… !!


 امیــــــــدوارم ایــن روز بـــــــرای همـــه اتفـــــــــــاق


بیفتــــــــــه,,,قلب

[ ۱۳٩۳/۳/٢٠ ] [ ٤:٤۳ ‎ب.ظ ] [ ساناز ]